لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

کمک هزینه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه بیکاری

جدول بیمه بیکاری

 

جدول بیمه بیکاری

-بیمه بیکاری فقط برای بیمه شدگان اجباری (افراد شاغل دارای کارفرما) مشمول قانون کار(فرزند،همسر،پدر،مادر در کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار نیستند) تعلق می گیرد.

-کارمندان رسمی دستگاه های اجرائی فاقد بیکاری هستند.

-بیمه شده از تاریخ ترک کار سی روز فرصت دارد جهت دریافت بیمه بیکاری به اداره کار تقاضا دهد.

 

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

لیست بیمه ها

بیمه کسری از ماه
بیمه  قالیبافی
بیمه مددجویان
بیمه باربران
بیمه زنبور داران
بیمه هنرمندان و نویسندگان
بیمه کارفرمایان حقیقی
بیمه کارفرمایان حقوقی