لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

کمک هزینه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه کارگران ساختمانی

بیمه کارگران ساختمانی (عمومی)
دستمزد مبنا:3/186/594 تومان
نرخ حق بیمه:27 درصد
حق بیمه سهم کارگر(7 درصد):223 هزار تومان
حق بیمه سهم دولت(20 درصد):637 هزارتومان

 

بیمه کارگران ساختمانی (نیمه  ماهر)
دستمزد مبنا:3/452/143 تومان
نرخ حق بیمه:27 درصد
حق بیمه سهم کارگر(7 درصد):242 هزار تومان
حق بیمه سهم دولت(20 درصد):690 هزارتومان

 

کارگران ساختمانی (ماهر)
دستمزد مبنا:3/717/693 تومان
نرخ حق بیمه : 27 درصد
حق بیمه سهم کارگر(7 درصد): 260هزارتومان
حق بیمه سهم دولت(20 درصد):743 هزارتومان

 

حمایت های تامین اجتماعی  (بیمه کارگران ساختمانی)
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری:دارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

نکات مهم

-انعقاد قرارداد بیمه کارگران ساختمانی منوط به داشتن کارت مهارت فنی از آموزشگاه فنی و حرفه ای می باشد.

-بیمه کارگران ساختمانی دارای بازرسی بوده و برای احراز اشتغال به کار بیمه شده در شغل کارگر ساختمانی بازرسی و تحقیقات انجام می شود.

-پذیرش متقاضایان بیمه کارگران ساختمانی  متناسب با سهمیه اختصاص یافته و با رعایت نوبت انجام می گیرد. 

-اعتبار دفترچه درمان کارگران ساختمانی منوط به واریز حق بیمه همان ماه می باشد.

 

 

.

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

لیست بیمه ها

بیمه کسری از ماه
بیمه  قالیبافی
بیمه مددجویان
بیمه باربران
بیمه زنبور داران
بیمه هنرمندان و نویسندگان
بیمه کارفرمایان حقیقی
بیمه کارفرمایان حقوقی