لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

کمک هزینه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

هدیه ازدواج

شرایط دریافت هدیه ازدواج طبق ماده ۸۵ تامین اجتماعی

 

۱ -ازدواج اول بیمه شده باشد.

 

۲ -در تاریخ ازدواج(عقد دائم) رابطه ی استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

 

۳ -بیمه شده ظرف پنج سال قبل از تاریخ عقد دائم حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

 

۴ -عقد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .

 

۵ - بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، اختیاری، قالی بافان ، و کارگران ساختمانی مشمول دریافت هدیه ی ازدواج نیستند.

 

۶ -پرداخت هدیه ی ازدواج بیمه شدگان کارگاههای دارای قرارداد پورسانتاژی بر عهده ی کارفرما می باشد.

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

لیست بیمه ها

بیمه کسری از ماه
بیمه  قالیبافی
بیمه مددجویان
بیمه باربران
بیمه زنبور داران
بیمه هنرمندان و نویسندگان
بیمه کارفرمایان حقیقی
بیمه کارفرمایان حقوقی